Hoe kan ik het lidmaatschap opzeggen?
Opzegging door een lid dient schriftelijk aan de secretaris (secretaris@kvluno.nl) te geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan op de laatste dag van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd. Bij beëindiging van het lidmaatschap voor het einde van het verenigingsjaar blijven alle in artikel 6 van dit reglement genoemde verplichtingen en in het bijzonder de verplichting tot het betalen van contributie over het lopende verenigingsjaar, bestaan, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Hoe verander ik de betaalmethode?
De betaalmethode kan je wijzigen door een e-mail naar de penningmeester te sturen (penningmeester@kvluno.nl).
Geef ook aan als er een wijziging van de rekeninghouder/IBAN nummer is.

Wanneer mag je stemmen bij een Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering?
Ieder gewoon lid, dat niet is geschorst in gevolge artikel 11 lid 7 van de statuten heeft een stem.
Ereleden en leden van verdienste hebben eveneens stemrecht.

De L.U.N.O. kooi huren voor een commissievergadering
In de kantine te houden vergaderingen dienen uiterlijk 8 dagen van tevoren bij de Kantine Commissie te worden gemeld.
Voor festiviteiten geldt een termijn van 14 dagen. (kantinecommissie@kvluno.nl)

Ik wil vrijwilliger bij L.U.N.O. worden
Wat fijn! Stuur een e-mail naar info@kvluno.nl met hierin je kwaliteiten die je bij L.U.N.O. wilt inzetten.
Er zal contact met je opgenomen worden om de mogelijkheden te bespreken.

Ik wil een maatschappelijke stage bij L.U.N.O. lopen
Moet je vanuit school een maatschappelijke stage lopen en wil je dit bij L.U.N.O. doen?
Stuur dan een e-mail naar tc@kvluno.nl om te controleren of er nog plaatsen vrij zijn.
Denk ook alvast mee en geef aan wat je stage opdrachten zijn.